Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti DURPEG s.r.o. , so sídlom Školská 151, 013 06 Terchová, IČO: 36 381 179, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 11223/L (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

 

Účel spracúvania osobných údajov

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vypravovania cenovej ponuky alebo kontaktovania . 

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail durpeg@durpeg.sk

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: splnenie zákonnej povinnosti, na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • namietať spracúvanie osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov 
 • odvolať súhlas
 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu durpeg@durpeg.sk, telefónne číslo +421 903 407 564, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.